80600 Україна, Львівська область,,
м.Броди вул. М.Коцюбинського, 2

(03266)27991, (03266)43104
brodyg@ukr.net

Положення про Велику гімназійну раду

Положення про Велику гімназійну раду

Додаток 1

Затверджено

наказ №98 від 23.09.2019 р.

 Положення

 про Велику гімназійну раду Бродівської гімназії імені Івана Труша

Розділ 1. Основні положення.

1. Велика гімназійна рада Бродівської гімназії імені І.Труша (далі ВГР) створюється з метою забезпечення ефективного учнівського самоврядування, залучення їх до управління навчальним закладом, виконання учнями своїх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійного розвитку особистості учнів, забезпечення змістовного дозвілля та формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників.

2. У своїй діяльності ВГР керується Конституцією України, чинним Законодавством та Положенням про учнівське самоврядування.

3. ВГР сприяє організації навчальної, виховної, наукової, культурно – просвітницької, спортивно – масової, волонтерської, правозахисної, екологічної, історико-пошукової та ін. діяльності, забезпечення дозвілля за участю учнів гімназії, за тісної співпраці з адміністрацією школи, громадськістю а також молодіжними службами та організаціями.

 Розділ 2. Схема підпорядкування та вибори членів та голови ВГР.

 4. Велика гімназійна рада є головним представницьким органом учнівського самоврядування Бродівської гімназії імені І.Труша.

5. Члени ВГР обираються на пропорційній основі (по 3 учні від 7 класів, 2- від 6, 1 - 5 класів).

6. Делегати до ВГР обираються голосуванням у кожному класі. У разі не спроможності класу обрати відповідної кількості членів ВГР, ця квота передається іншим класам паралелі.

7. Спостережною радою оголошуються вибори членів ВГР по школі.

8. Бажаючі бути обраними протягом тижня подають координатору ВГР (заступнику директора із навчально-виховної роботи) мотиваційне есе щодо роботи у ВГР.

9. Дату проведення виборів членів ВГР встановлює класний керівник за погодженням із координатором ВГР, але не пізніше 14 днів після оголошення виборів.

10. Кандидати у члени ВГР представляють класу своє есе та проводиться таємне рейтингове голосування.

11. ВГР ділиться на центри за напрямками роботи. Центр – робочий підрозділ ВГР.

12. На чолі Великої гімназійної ради стоїть голова.

13. Голова ВГР обирається з числа членів ВГР на перших її зборах за допомогою таємного рейтингового голосування.

 Розділ 3. Основні функції та напрямки роботи учнівського самоврядування.

 14. Головними напрямками роботи органів учнівського самоврядування мають бути:

 • управління учнівським самоврядуванням;
 • забезпечення дозвілля учнів;
 • сприяння навчально – виховній роботі;
 • сприяння науковій роботі;
 • сприяння культурно – освітній роботі;
 • сприяння спортивно – масовій роботі;
 • проведення якісного дозвілля;
 • підвищення ініціативності;
 • волонтерський рух;
 • правозахисна діяльність;
 • дисциплінарний контроль
 • екологічна діяльність.

15. Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:

 • координація дій органів шкільного самоврядування;
 • залучення до управління навчальним закладом;
 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів розгляд скарг, пропозицій та побажань;
 • внесення пропозицій;
 • вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань;
 • всебічна підтримка талановитих учнів;
 • підтримка належної дисципліни, сприяння належного відвідування учнями;
 • контроль та корекція навчально-виховного процесу;
 • активізація учнівської ініціативи.

16. Функції та напрямки роботи можуть змінюватись або доповнюватись згідно потреб, конкретних ситуацій та пропозицій під час роботи ВГР.

 Розділ 4. Режим роботи.

 17.  Загальні збори ВГР проводяться обов’язково раз на місяць, де обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні напрямки діяльності, розглядаються скарги, прохання, побажання та ін. На засіданні має обов’язково бути присутнім куратор, а також члени наглядової ради.

18. Рішенням ВГР або голови може бути призначене термінове або позачергове засідання ВГР за необхідністю.

19. Засідання може вважатись правомірним за умови реєстрації 51% членів ВГР.

20. Рішення приймаються більшістю голосів відкритим голосуванням. Зміни та доповнення до Положення приймаються за умови, якщо за них проголосує не менше 2/3 депутатів ВГР.

21. У виключних випадках за відсутності кворуму або нагальної потреби вирішення питання, голова має право одноосібно приймати рішення і несе за нього повну відповідальність.

 Розділ 5. Голова Великої гімназійної ради.

22. Голова обирається таємним голосуванням з числа членів ВГР, термін повноважень – 1 рік, поки не буде обрано нового голову.

23. Голова здійснює керівництво поточною роботою робочих органів ВГР, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє ВГР у місті та за його межами.

24. Голова пропонує на затвердження ВГР свого заступника, робочі центри та їх координаторів, головує на засіданнях ВГР, забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи. Вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування. Є гарантом продуктивної діяльності ВГР та органів учнівського самоврядування. Затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи ВГР в цілому та окремих центрів. Утворює додаткові центри та органи їх управління. Вносить свої пропозиції щодо покращення учнівського життя і т.д. на розгляд ВГР.

25. Всі пропозиції та рішення Голови набувають чинності лише за підтримки 51 відсотка членів ВГР. У виключних випадках за відсутності кворуму чи терміновості вирішення питання президент може прийняти одноосібне рішення але несе за нього повну відповідальність.

26. Голова має право визначити не більше 3 своїх радників, які займаються під його керівництвом оформленням документації та ін. Радники можуть обиратись не з числа членів ВГР, в цьому разі вони не приймають участі в голосуванні.

27. Голова може накласти вето на рішення ВГР, але воно може бути подолане 95 відсотками голосів членів ВГР. У разі неможливості вирішення конфлікту розглядом питання займається наглядова рада.

28. Повноваження голови припиняються достроково у випадках:

 • особистої заяви;
 • неможливості їх виконання;
 • за станом здоров’я;
 • у разі звільнення з посади;
 • за поданням членів ВГР та за згоди більшості учнів школи.

29. У разі припинення повноважень голови, призначаються дострокові вибори. Висуваються кандидати, проводиться передвиборча агітація, голосування (протягом 1 тижня).

 Розділ 6. Повноваження члена ВГР.

30. Член ВГР обирається учнями класу і делегується у ВГР, де виконує свої обов’язки 1 рік, до першого засідання ВГР нового скликання.

31. Член ВГР має право:

 • голосу у вирішенні будь-яких питань;
 • відправити запит до спостережної ради;
 • подати заяву про усунення голови на розгляд ВГР;
 • вносити свої пропозиції, брати участь у розгляді скарг та пропозицій.

32. Депутат ВР зобов’язаний:

 • представляти і захищати інтереси учнів;
 • сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки;
 • бути присутнім на засіданнях ВГР

33.У разі відсутності члена ВГР на 3 засіданнях ради підряд без поважних причин, голова може ставити питання про його виключення зі складу ВГР та клопотати перед Спостережною радою про оголошення дострокових виборів у класі, який представляв цей член.
34. Міри покарання у разі не виконання обов’язків:

 • попередження;
 • тимчасове виключення;
 • позбавлення права голосу;
 • виключення зі складу ВГР.

35. Повноваження члена ВГР припиняються в день відкриття новообраної ВГР або після рішення членів ВГР (75 відсотків голосів).

 Розділ 7. Центри ВГР.

36. ВГР формує центри.

37. Центри є робочими органами ВГР. Центри створюються з ініціативи голови ВГР і їх структура є змінною.
38. Координаторів центрів рекомендує голова ВГР, а обираються на засіданні ВГР загальним відкритим голосуванням.
39. На засіданні центрів визначається напрямок роботи, формується склад центру.
40. До роботи центрів, координатором залучаються учні, які не входять до складу ВГР. Рекомендований склад Центру 5-7 членів.

Розділ 8. Спостережна рада

41. Спостережна рада – орган, який здійснює моніторинг та координацію роботи ВГР, але не втручається в її безпосередню роботу.
42. До складу Спостережної Ради входять директор школи, заступник директора та представник батьківського комітету.
43. Функції Спостережної Ради:

 • накласти вето на рішення ВГР, яке суперечить чинному законодавству, наказам та дорученням адміністрації навчального закладу;
  повернути рішення на доопрацювання ВГР;
 • рекомендувати створити додаткові центри;
 • подавати прохання про висловлення недовіри голові ВГР або комусь з її членів.

44. Будь-яке рішення Спостережної Ради, що стосується ВГР набере чинності тільки за умови підтримки 75 відсотків членів ВГР.
45. Наглядова рада може накласти вето на рішення ВГР або голови, але воно може бути подолане загальношкільним референдумом.
46. Шкільним куратором ВГР призначається заступник директора з виховної роботи, або, за бажанням членів ВГР та голови будь-хто з педагогічних працівників школи. У виключних випадках куратором може бути залучений спеціаліст не з числа працівників школи (за згоди адміністрації школи).

Розділ 9. Забезпечення діяльності ВГР.

47. Фінансування здійснюється на основі можливих внесків, залучених коштів, грандів, за рахунок спонсорської допомоги та ін.
48. Можливий пошук додаткових джерел фінансування.
49. Учнівське самоврядування використовує матеріально-технічну базу школи з дозволу дирекції.
  

Затверджено

наказ №97 від 23.09.2019 р.

Додаток 2

Склад

Спостережної Ради.

Шишка Руслан Володимирович – голова Спостережної ради;
Грицаїшин Наталія Ігорівна – член Спостережної ради;
Островська Мирослава Йосипівна - член Спостережної ради

2021 © Бродівська гімназія імені Івана Труша All Rights Reserved.