80600 Україна, Львівська область,,
м.Броди вул. М.Коцюбинського, 2

(03266)27991, (03266)43104
brodyg@ukr.net

Статут Бродівської гімназії імені Івана Труша

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1. Бродівська гімназія імені Івана Труша (далі – заклад освіти) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про освіту», Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Інструкції про організацію і діяльність гімназії (від 20.07.1995 p., №217), власного статуту.

2. Засновником закладу освіти є Бродівська районна Рада, відділ освіти Бродівської райдержадміністрації.

3. Головна мета Бродівської гімназії імені Івана Труша – забезпечити загальнокультурну, науково-теоретичну, гуманітарну підготовку здібних і обдарованих учнів, виховати всебічно розвинуту особистість з високим рівнем соціальної адаптації.

4. Завдання гімназії:

• Визначення системи пошуку, відбору та організації навчання здібної і обдарованої учнівської молоді.

• Створення оптимальних умов для розвитку здібної, обдарованої особистості.

• Формування національної свідомості, духовності і поваги до національної культури, виховання загальнолюдських цінностей, утвердження духовної єдності українського народу.

• Формування необхідних знань, вмінь, навичок, якостей особистості на рівні державних стандартів освіти при максимальному розвитку закладених здібностей, нахилів, уподобань.

• Стимулювання внутрішніх сил особистості до саморозвитку і самовиховання.

5. Діяльність закладу освіти будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості розвиваючого характеру навчання, гнучкості прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

6. Відповідно до розпорядження Бродівської районної державної адміністрації №292 від 04.08.1997 р. заклад освіти має статус гімназії.

7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може відкривати окремий рахунок в установі банку.

8. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад затвердженим постановою Кабінету міністрів від 14.06.2000 р. №964 та власним статутом.

9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту";

 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньо-виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

 Випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

10. У закладі освіти визначена українська мова навчання, у 5 класі гімназії запроваджуватимуться профілі: гуманітарний, математично-природничий.

11. Заклад освіти забезпечує отримання учнями базової загальної середньої освіти (1-5 клас) та повної загальної середньої освіти (6-7 клас).

12. Юридична адреса закладу освіти:

Львівська область, Бродівський район, м. Броди, вулиця М.Коцюбинського, 2 тел. 4-21-91, 4-21-97

13. Заклад освіти має право:

• користуватися пільгами, що передбачені державою;

• проходити в установленому порядку державну акредитацію;

• визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

• визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

• спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• запрошувати на роботу закордонних спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

• здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

• встановлювати форму для учнів;

• об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні так і за її межами.

14. Мережа класів, факультативів, спецкурсів, гуртків, секцій у закладі освіти встановлюється на основі нормативних документів Міністерства освіти і на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування.

 15. У закладі освіти можуть функціонувати науково-методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, класних керівників, динамічні творчі групи вчителів, постійно діючі проблемні семінари.

 16. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, місцевим органом державного управління і здійснюється центральною районною лікарнею.

 17. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначається згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

 18. У гімназії функціонує структурний підрозділ «Культурно-мистецький центр «Дивограй»»,  робота якого регламентується відповідним положенням.

РОЗДІЛ II. Організація навчально-виховного процесу

19. Заклад освіти працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених Міністерством освіти України базових навчальних планів із конкретизацією профілів навчання.

Навчальний план затверджується відповідно до порядку встановленому Міністерством освіти України. У вигляді додатків до нього подаються розклад уроків, річний план закладу освіти.

20. Відповідно до навчального плану закладу освіти педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники з предметів державного компонента, яким надано гриф Міністерство освіти, а також науково методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечити отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

21. Навчальні програми, посібники, що розроблені працівниками закладу освіти, використовуються у навчально-виховному процесі після погодження з управлінням освіти обласної держадміністрації.

22. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах тощо.

 У закладі освіти може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами.

 23. Прийом учнів до закладу освіти здійснюється на конкурсній основі, відповідно до інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом МО України від 20.07.94 р. №236 та Типового положення про порядок прийому учнів до гімназії та ліцеїв затвердженого наказом №235 обласного управління освіти від 19 травня 1997 року.

24. Прийом у гімназію здійснюється згідно з наказом директора:

а)      на підставі рішення комісії по зарахуванню за результатами вступних іспитів учнів 4-х класів (червень, серпень);

б)      на підставі рішення комісії по проведенню міської, районної (гімназійної) предметних олімпіад з української мови та математики для учнів 4-х класів (березень).

25. Накази про прийом у гімназію видаються на основі особистої заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.

26. У разі потреби учні можуть протягом будь-якого року навчання:

 а)     перейти в загальноосвітню школу;

 б)     бути зарахованими у гімназію за результатами додаткових вступних іспитів.

27. Структура навчального року за чвертями, півріччями, семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюються закладом освіти за погодженням із відділом освіти Бродівської райдержадміністрації в межах часу, передбаченого навчальним планом. Його тривалість не може бути меншою 34 тижнів.

 Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України).

28. Зміна графіку шкільних канікул допускається лише при погодженні з відділом освіти Бродівської райдержадміністрації.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше ЗО календарних днів, влітку 8 тижнів.

29. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом (при його наявності) і затверджується директором.

30. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться факультативні заняття, заняття гуртків, засідання клубів та інших позакласних заходів, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань.

31. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителями. На час канікул домашні завдання не задаються.

32. У гімназії навчальні досягнення учнів оцінюються у відповідності до діючої 12 бальної системи оцінювання.

33. В гімназії обов'язковий тематичний облік знань. Доцільність поточних оцінок, що відображають участь учнів у процесі учіння розглядає науково-методична рада гімназії.

34. Четвертні, річні, підсумкові оцінки доводяться до відома учнів. У разі незгоди учня перевідних класів (його батьків або осіб, що їх замінюють) з четвертною, підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до педагогічної ради закладу освіти у тижневий термін і скласти екзамен з відповідного предмета.

35. Навчання в гімназії завершується складання випускних екзаменів: у 5-му класі - за курс неповної загальноосвітньої школи, 7-му класі - за курс повної загальноосвітньої середньої школи. Перевідні екзамени у 1-4, 6 класі гімназії не проводяться.

36. По закінченню чверті у 1-7 класах та навчального року у 1-4, 6 класах класний керівник спільно з учнівським колективом виставляє оцінку з поведінки (зразкова, добра, задовільна, незадовільна). Критерії оцінки з поведінки визначаються органами учнівського самоврядування в погодженні з педагогічною радою гімназії.

37. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми заохочення: подяка, нагородження похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" золотою чи срібною медаллю, свідоцтвом з відзнакою.

38. В закладі освіти для учнів 1-7 класів запроваджується гімназійна форма, її варіанти, моделі визначаються спільним рішенням учнів, батьків, педагогічної ради. Шкільна форма є обов'язковою для учнів 1-7 класів.

39. Для учнів 1-4, 6 класів встановлюється виробнича практика. Тривалість і термін її проведення визначаються педагогічною радою.

РОЗДІЛ III. Учасники навчально-виховного процесу

40. Учасниками навчально-виховного процесу закладу освіти є:

• учні;

• педагогічні працівники;

• інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

• батьки (особи, які їх заміняють).

 41. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов'язки визначаються Законом України «Про освіту» та даним статутом.

 42. Учні мають право:

• обирати профілі, факультативи;

• користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

• на інформацію з усіх галузей знань;

• брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

• особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, тощо;

• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;

• на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

• викладу класному керівнику, дирекції і іншим вчителям своїх проблем і одержання від них допомоги, пояснень, відповідей;

• відкрито висловлювати думку щодо життя класу, закладу освіти;

• на відпочинок в перервах між уроками, в час канікул.

43. Учні зобов'язані:

• виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

• систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

• дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, носити шкільну форму;

• бережливо ставитися до майна закладу освіти;

• діяти на благо колективу гімназії, постійно турбуватися про честь і підтримку традицій закладу освіти;

• з гідністю культурно поводити себе в гімназії і за її межами;

• турбуватися про чистоту рідної мови, утверджувати конкретними справами народні традиції, обряди;

• з повагою ставитися до вчителів та інших працівників гімназії, виконувати вказівки і розпорядження директора, педагогічної ради, вчителів, а також рішення органів учнівського самоврядування, суперечки вирішувати через конфліктну комісію;

• поважати погляди і переконання інших людей, їх свободу, гідність;

• вчасно виправляти учинене зло, шкоду;

• чинити опір проявам грубощів, вульгарності, хамства;

• турбуватися про здоров'я і безпеку власного життя, життя своїх товаришів;

• учень не курить, не вживає спиртних напоїв, завжди чистий і охайний;

• турбуватися про естетичний вигляд гімназії, підтримувати належну чистоту і порядок.

 44. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи, які виявляють ґрунтовний професіоналізм, забезпечують високий рівень знань учнів, відзначаються високими моральними якостями та загальною педагогічною культурою, творчі, ініціативні, учасники всеукраїнських, обласних. Районних конкурсів педагогічної майстерності.

 45. Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу освіти на конкурсній основі, на умовах контракту. Умови конкурсу, контракту розробляються закладом освіти на основі Положення «Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності» та погоджуються з районним відділом освіти.

 46. Педагогічні працівники мають право на:

• на захист професійної честі, гідності;

• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

• проведення науково-дослідної експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

• вільний вибір форм,методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

• дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

• участь в роботі громадського самоврядування;

• користування подовженою оплачуваною відпусткою;

• одержання компенсації при втраті роботи у зв'язку із змінами організації роботи закладу освіти;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організації і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

 Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

47. Педагогічні працівники зобов'язані:

• виконувати статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту;

• забезпечувати умови якісного засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

• виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

• готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами , етнічними, національними, релігійними групами;

• додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

• виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;

• підтримувати постійний зв'язок з сім'ями своїх вихованців, впливати на формування у батьків відповідних педагогічних знань, належної культури сімейного виховання;

• поважати право дітей та їх батьків на власні погляди, думки;

• берегти честь закладу освіти, конкретними справами зміцнювати його авторитет; творчо підходити до виконання вказівок і розпоряджень дирекції закладу освіти, педагогічної ради.

48. У закладі освіти періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти.

49. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором закладу освіти згідно із чинним законодавством, їх права, обов'язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

50. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до закладу освіти.

51. Батьки та особи , які їх замінюють мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

 • захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних судових органах законні інтереси своїх дітей;

 • виступати з критичними зауваженнями. Вносити конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти.

52. Батьки та особи, які їх замінюють зобов'язані:

• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї повагу до національних, історичних, культурних цінностей свого народу;

 • постійно цікавитися успіхами дитини в навчанні, позакласній роботі, вчасно реагувати на пропозиції, зауваження побажання щодо виховання дитини в сім'ї;

 • регулярно відвідувати класні збори, загальні батьківські збори.

Заклад освіти подає батькам і особам, які їх заміняють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

 53. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

 54. Представники громадськості можуть залучатися до керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересом, гуртками, секціями, покращання матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення закладу освіти.

 55. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення, передбачені відповідними Положеннями закладу освіти, управлінь освіти, МОН.

 56. Педагогічні представники, які систематично порушують Статут, правила внутрішкільного розпорядку гімназії, не виконують посадових обов'язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 57. Учні, які мають низький рівень навчальних досягнень (1-3 бали) у семестрі, навчальному році можуть бути відраховані з гімназії і при сприянні районного відділу освіти переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

 У разі незгоди батьків, або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з гімназії, вони мають право оскаржити дії директора у відділ освіти, який створює комісію, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

РОЗДІЛ IV. Управління закладом освіти

58. У правління закладом освіти здійснюється відділом освіти Бродівської райдержадміністрації.

 Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснюється його директором та органами громадського самоврядування.

 Директор та його заступники призначаються і звільняється відділом освіти з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників здійснюється за поданням директора.

59. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори. Делегати зборів обираються в рівній кількості від працівників закладу освіти, учнів, батьківської громадськості.

60. У період між загальними зборами діє рада гімназії, що керується у своїй роботі відповідним положенням про раду.

61. Рішенням загальних зборів може створюватися та діяти піклувальна рада, що керується у своїй роботі відповідним положенням.

62. Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

63. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада, яка працює згідно Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад (розділ V). Головою педагогічної ради є директор.

64. Колективним органом учнівського самоврядування є учнівські збори.

65. У закладі освіти можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України, керуються у своїй роботі власними статутами, які не суперечать статуту гімназії.

66. Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори класу, гімназії.

РОЗДІЛ V. Майно закладу освіти

 67. Майно закладу освіти складають основні фонди (приміщення, обладнання), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

 68. Вилучення основних фондів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

 69. Заклад освіти має земельну ділянку, де розміщені спортивні майданчики, господарські будівлі.

 РОЗДІЛ VI. Фінансово-господарська діяльність

70. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

• кошти засновника;

• кошти, отримані від надання закладом освіти додаткових платних послуг (гуртки, групи корекції знань, факультативи, спортивні секції, тематичні екскурсії, фото-, відеопослуги, переклади текстів з іноземних мов тощо), прибутки від реалізації продукції навчальних майстерень, від здавання в оренду приміщень, добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

 Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 71. Оренда приміщень освіти допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи працівників.

 72. Порядок ведення бухгалтерського обліку закладу освіти визначається чинним законодавством і проводиться через централізовану бухгалтерію районного відділу освіти.

 73. Діловодство закладом освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти порядку.

РОЗДІЛ VII. Міжнародне співробітництво

 74. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

 75. Заклад освіти має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями.

РОЗДІЛ VIII. Контроль за діяльністю закладу, облік і звітність

 76. Контроль за дотриманням закладом освіти державних стандартів освіти здійснюється відділом освіти Бродівської районної державної адміністрації.

 77. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти с його атестація, яка проводиться один раз на п'ять років у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

 78. Зміст, форма, періодичність контролю не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється відділом освіти Бродівської райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ IX. Реорганізація або ліквідація закладу освіти

 79. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник відповідно чинного законодавства.

 80. Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу.

2021 © Бродівська гімназія імені Івана Труша All Rights Reserved.